L'arribada de gent nova a Cassà

Organize: Arxiu Cassà (, See your events )

A càrrec de: Dolors Rubirola, mestra i llicenciada en història

En el fogatge de 1553, a la vila de Cassà hi consta que hi havia 105 focs, o sigui, 420 habitants. A finals del segle XX hi estan censades prop de 8.000 persones. En aquests 450 anys es donen tres períodes en què a la vila afegeix un nombre considerable de població vinguda de lluny, Un primer període, al llarg de tot el segle XVII, provinents de terres occitanes. Un segon

període, des de finals del segle XVIII i durant tot el segle XIX, de carboners pirinencs, i, finalment, el tercer període, la migració andalusa principalment, a partir de mitjan anys 50 del segle passat.

▶ Activitat complementària: Vivències dels protagonistes